Gebruikersvoorwaarden

Voorwaarden Academie Ikonderneemhet B.V.

Hieronder staan de algemene voorwaarden van de Academie van Ikonderneemhet B.V. die van toepassing zijn als u als trainer of als cursist de website van De Academie van Ikonderneemhet B.V. gebruikt. Voor trainers die gebruik maken van dit platform om hun cursussen te verkopen zijn aanvullende voorwaarden van kracht. De Academie van Ikonderneemhet B.V. raadt aan om inhoudelijk kennis te nemen van de algemene voorwaarden. U kunt de voorwaarden raadplegen op onze website.

De Academie van Ikonderneemhet B.V. heeft een website gecreëerd waarop digitale cursussen, trainingen of workshops en digitale producten voor (startende) ondernemers kunnen worden aangeboden, bekeken en gekocht. Via de Academie van Ikonderneemhet B.V. is het voor een trainer mogelijk zijn kennis en expertise te delen met anderen door een digitale cursus of digitaal product op de website van de Academie van Ikonderneemhet B.V. te plaatsen. Ondernemers die hun kennis willen vergroten kunnen via de Academie van Ikonderneemhet B.V. een digitale cursus vinden die voor hen geschikt is. De cursist verrijkt zijn of haar kennis en de trainer ontvangt een vergoeding voor het delen van zijn kennis. De Academie van Ikonderneemhet B.V. treedt hierbij op als bemiddelaar tussen de cursist en de trainer.

Contactgegevens

Ikonderneemhet B.V.

Atoomweg 6b

9747 AK Groningen

info@ikonderneemhet.nl

050 711 52 85

Begripsbepalingen:

Cursist:
De cursist die zich via de Academie van Ikonderneemhet B.V. inschrijft voor een cursus.

Trainer:
De aanbieder van de cursus (particulier of rechtspersoon).

De Academie van Ikonderneemhet B.V.:

Aanbieder van cursussen, trainingen of workshops of digitale producten over ondernemerschap en bemiddelaar die tussen cursist en trainer een overeenkomst tot stand brengt. Onderdeel van Ikonderneemhet.B.V.

Overeenkomst:

De tussen trainer en cursist gesloten overeenkomst.

Cursusgeld:
Prijs van de door de trainer aangeboden cursus.

Cursus:

Een digitale cursus, training, workshop of digitaal product over uiteenlopende aspecten over ondernemerschap die wordt gevolgd via de website van de Academie van Ikonderneemhet B.V.

 

Tot stand komen overeenkomsten

 1. De cursist brengt door aanvaarding van het aanbod van de trainer, middels het invullen van het web formulier met de daartoe benodigde gegevens, op de website van de Academie van Ikonderneemhet B.V. een overeenkomst tussen de cursist en de trainer tot stand. De cursist erkent door het invullen van het formulier de rol van de Academie van Ikonderneemhet B.V. als bemiddelaar of leverancier.
 2. De trainer brengt door zijn cursus op de website van de Academie van Ikonderneemhet B.V. te plaatsen middels het daarvoor bestemde webformulier een overeenkomst tot bemiddeling door de Academie van Ikonderneemhet B.V. tot stand.
 3. Voordat er een overeenkomst wordt gesloten worden deze algemene voorwaarden aan de trainer en/of cursist kenbaar gemaakt. De algemene voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de website van de Academie van Ikonderneemhet B.V.
 4. De onder 1 en 2 gesloten overeenkomsten worden door de Academie van Ikonderneemhet B.V. per email aan de cursist en de trainer bevestigd. De algemene voorwaarden worden met deze bevestigingsmail aan de cursist en/of trainer toezonden.

 

Verplichtingen De Academie van Ikonderneemhet B.V.:

 1. De Academie van Ikonderneemhet B.V. treedt op als bemiddelaar tussen de cursist en de trainer. Door inschrijving voor een cursus op de website van de Academie van Ikonderneemhet B.V. komt tussen de cursist en de trainer een overeenkomst tot stand. De Academie van Ikonderneemhet B.V. neemt de betaling van de cursist in ontvangst en verzorgt doorbetaling aan de trainer.
 1. De Academie van Ikonderneemhet B.V. ontvangt voor de bemiddeling uitsluitend een vergoeding van de trainer door middel van een inhouding van een percentage van het cursusgeld. De wijze van betaling van de vergoeding door de trainer is in de bemiddelingsovereenkomst met de trainer opgenomen.
 1. De Academie van Ikonderneemhet B.V. verstrekt, behoudens aan de trainer/cursist waarmee de overeenkomst werd gesloten, geen gegevens van de cursist en/of trainer aan derden.
 1. De Academie van Ikonderneemhet B.V. verzorgt het platform waarop cursussen worden aangeboden en tracht te zorgen dat de informatie op de website correct is. De Academie van Ikonderneemhet B.V. kan echter niet instaan voor de inhoud van hetgeen door de trainer op de site wordt geplaatst en is niet aansprakelijk voor onjuistheden op de website.
 1. De cursist krijgt direct, na ontvangst van de betaling van het cursusgeld, door De Academie van Ikonderneemhet B.V. toegang van de Academie van Ikonderneemhet B.V. tot online cursussen.
 1. Online cursussen zijn gedurende tenminste 6 maanden bereikbaar voor cursisten op het platform van De Academie van Ikonderneemhet B.V..

 

Verplichtingen trainer

 1. De trainer is verplicht alle rechten en verplichtingen behorend bij een overeenkomst op afstand na te leven in de middels door de Academie van Ikonderneemhet B.V. tot stand gebrachte rechtsverhouding met de cursist. Voor trainers die gebruik maken van dit platform om hun cursussen te verkopen zijn aanvullende voorwaarden van kracht.
 1. De trainer dient zorg te dragen voor een kwalitatief goede cursus. De trainer kan door de cursist worden aangesproken op de kwaliteit van de cursus.
 1. De trainer verzorgt het materiaal voor de cursus en is verantwoordelijk voor toestemmingen om het materiaal te gebruiken, te plaatsen op het online platform van de Academie van Ikonderneemhet B.V..
 1. Bij nalatigheid van de trainer om een deugdelijke cursus te verzorgen zal de trainer door de Academie van Ikonderneemhet B.V. worden uitgesloten van de mogelijkheid om cursussen via de Academie van Ikonderneemhet B.V. aan te bieden.

 

Verplichtingen cursist

 1. De cursist betaalt de training vooraf en krijgt daarmee direct toegang tot de cursus.
 1. De cursist mag zijn inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) voor een cursus niet aan anderen verstrekken. De door de cursist aangekochte cursus mag slechts door 1 deelnemer worden gevolgd. In geval de Academie van Ikonderneemhet B.V. constateert dat de cursus door meer dan 1 deelnemer wordt gevolgd zal zij de toegang tot de cursus blokkeren zonder dat recht bestaat op restitutie van het aankoopbedrag.

 

Klachten

 1. De cursist dient zich bij klachten over de cursus schriftelijk of per email tot de trainer te wenden met een cc naar de Academie van Ikonderneemhet B.V.. De Academie van Ikonderneemhet B.V. is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en dienstverlening door de trainer, zij kan ook niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie van die door de trainer wordt verstrekt.
 1. Een klacht dient binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan bij de trainer te worden gemeld zodat daarop adequaat kan worden gereageerd door de trainer. Op een te laat ingediende klacht hoeft door de trainer niet te worden gereageerd.
 1. De trainer is verplicht binnen 5 werkdagen op tijdig ingediende klachten te reageren.
 1. De cursist kan zich, als binnen 5 werkdagen geen reactie van de trainer wordt ontvangen, schriftelijk of per email tot de Academie van Ikonderneemhet B.V. wenden. De Academie van Ikonderneemhet B.V. zal dan bemiddelen tussen de trainer en de cursist om de klacht te verhelpen. De Academie van Ikonderneemhet B.V. treedt slechts als mediator op; zij is niet aansprakelijk voor het verhelpen van klachten.
 1. De cursist dient klachten over onrechtmatig of frauduleus handelen direct aan de Academie van Ikonderneemhet B.V. te melden zodat de Academie van Ikonderneemhet B.V. passende maatregelen kan nemen.
 

Aansprakelijkheid

 1. De Academie van Ikonderneemhet B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van de cursus, het materiaal, de kwaliteit van de cursus, de wijze waarop de cursus wordt verzorgd, of de bij de cursus gebruikte materialen.

 

Privacy

 1. De Academie van Ikonderneemhet B.V. hanteert een privacy beleid. De aan de Academie van Ikonderneemhet B.V. door cursist en trainer verstrekte gegevens worden conform dit beleid behandeld. De Privacy Policy van de Academie van Ikonderneemhet B.V. is hier te vinden.

 

Reviews

 1. De cursist kan op www.academie.Ikonderneemhet.nl een review plaatsen over een gevolgde cursus.
 2. De Academie van Ikonderneemhet B.V. beheert de reviews en zorgt dat deze niet in strijd zijn met de algemene regels van fatsoen en goede smaak. Het is niet toegestaan om:
 • Commerciële of idealistische boodschappen te plaatsen
 • Smadelijke, lasterlijke, discriminerende of aanstootgevende berichten in de reviews op te nemen. Dergelijke reviews zullen door de moderator van de Academie van Ikonderneemhet B.V. worden verwijderd.

 

Intellectuele eigendommen

 1. Het is niet toegestaan om online cursussen te delen, te kopiëren of te downloaden van de website van de Academie van Ikonderneemhet B.V. zonder dat hiervoor per email of schriftelijk toestemming is gegeven.
 1. De door de Academie van Ikonderneemhet B.V. op haar website weergegeven informatie, afbeeldingen en materiaal dat gerelateerd is aan de cursus blijft eigendom van de plaatser van het materiaal, zijnde de trainer of de Academie van Ikonderneemhet B.V.. Het is zonder toestemming niet toegestaan om op welke manier dan ook de informatie te kopiëren of te verspreiden.
 1. De Academie van Ikonderneemhet B.V. is gerechtigd data van trainers en cursisten te aggregeren in statistische modellen, mits deze geanonimiseerd zijn en dus niet te herleiden zijn naar individuen.
 1. Indien een cursist of trainer feedback of informatie stuurt over hoe de service zou kunnen worden verbeterd heeft de Academie van Ikonderneemhet B.V. het eeuwige en onbeperkte recht deze informatie te gebruiken. Een uitzondering hierop is wanneer er expliciet wordt aangeven dat deze informatie vertrouwelijk is.

 

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Bij geschillen tussen trainer en cursist kan de Academie van Ikonderneemhet B.V. op verzoek van een van hen, als het geschil niet onderling wordt opgelost, bemiddelen.
 1. Op overeenkomsten gesloten met de Academie van Ikonderneemhet B.V. is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met bemiddeling van de Academie van Ikonderneemhet B.V. tot stand zijn gekomen. Dit betreft de overeenkomsten tussen cursist en trainer, alsmede de bemiddelingsovereenkomst tussen de trainer en de Academie van Ikonderneemhet B.V..
 1. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn dan blijven de overeenkomst en de voorwaarden voor het overige in stand en zal het betreffende bepaling vervangen worden.
 1. Situaties die niet worden omschreven in de algemene voorwaarden dienen beoordeeld te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
© 2024 Ikonderneemhet BV - Powered by Maatos