Trainers voorwaarden

Voorwaarden Academie Ikonderneemhet B.V.

Trainers voorwaarden van de Academie van Ikonderneemhet B.V.

Hieronder staan de voorwaarden die gelden voor trainers die gebruik maken van de Academie van Ikonderneemhet B.V.. Deze voorwaarden zijn aanvullend op de Algemene Voorwaarden die de Academie van Ikonderneemhet B.V. hanteert tussen een trainer, de Academie van Ikonderneemhet B.V. en de cursisten. Door een cursus te plaatsen op de Academie van Ikonderneemhet B.V. ga je als trainer akkoord met de onderstaande voorwaarden. De Academie van Ikonderneemhet B.V. raadt u aan de onderstaande punten goed door te nemen en bij eventuele vragen of onduidelijkheden contact op te nemen met de Academie van Ikonderneemhet B.V..

Contactgegevens

Ikonderneemhet B.V.

Atoomweg 6b

9747 AK Groningen
info@ikonderneemhet.nl

050 – 711 52 85

 1. Als trainer ben je zelf verantwoordelijk voor al het verstrekte materiaal dat je plaatst. Verstrekt materiaal kan bestaan uit (maar niet uitsluitend) video’s, teksten, opdrachten, afbeeldingen, vragen.
 2. Je verleent de Academie van Ikonderneemhet B.V. het recht om jouw verstrekte materiaal aan te bieden, te promoten of anderszins te exploiteren ter bevordering van de verkoop van de cursus via de eigen kanalen en sociale media.
 3. De Academie van Ikonderneemhet B.V. verzorgt het platform waarop cursussen worden aangeboden en tracht te zorgen dat de informatie op de website correct is.
 4. De Academie van Ikonderneemhet B.V. garandeert jegens de cursist de correcte aflevering van de cursus. De trainer is jegens de Academie van Ikonderneemhet B.V. verplicht in te staan voor de correcte plaatsing en de inhoud van hetgeen door hem/haar op de site wordt geplaatst.
 5. De trainer dient zorg te dragen voor een kwalitatief goede cursus. De trainer kan door de Academie van Ikonderneemhet B.V. worden aangesproken op de kwaliteit van de cursus. Indien de kwaliteit niet voldoet aan wat de trainer beweert dan heeft Ikonderneemhet B.V het recht om de cursus te verwijderen. Zie hiervoor art. 16
 6. De trainer verzorgt het materiaal voor de cursus en is verantwoordelijk voor toestemmingen om het materiaal te gebruiken, en te plaatsen op het online platform van De Academie van Ikonderneemhet B.V.. De trainer is zelf verantwoordelijk voor het afdragen van licentie vergoedingen over gebruikte materialen in de cursus, zoals bijvoorbeeld afbeeldingen, video’s en teksten van derden. De trainer verklaart uitdrukkelijk dat de materialen zelf ontwikkeld zijn, ofwel dat de trainer uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen om de materialen te plaatsen bij de Academie van Ikonderneemhet B.V.. Bij enige twijfel is De Academie van Ikonderneemhet B.V. gerechtigd om daarvoor bewijs te vragen aan de trainer.
 7. Voor alle content die de trainer verstrekt in verband met de cursussen, staat de trainer ervoor in dat hij over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen en machtigingen voor het gebruik van dergelijk materiaal beschikt. Aansprakelijkheid berust geheel bij de trainer.
 8. De cursussen, inclusief het studieprogramma of het verstrekte materiaal mogen geen inbreuk maken op of ongeoorloofd zijn voor octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere intellectuele of eigendomsrechten van een partij.
 9. De door de trainer geplaatste materialen (informatie, afbeeldingen, aangeleverd materiaal) op de Academie van Ikonderneemhet B.V. haar website dat gerelateerd is aan de cursus blijven eigendom van de trainer.
 10. Door gebruik te maken van het platform van de Academie van Ikonderneemhet B.V. sluit het gedrag van de trainers en de kwaliteit van het aanbod aan bij het imago van de Academie van Ikonderneemhet B.V.. Trainers moeten responsief zijn naar de cursisten en een goede service bieden aan de cursisten.
 11. De cursussen, het studieprogramma en het verstrekte materiaal mogen geen verband houden met: illegaal gedrag; geweld of seksueel expliciete inhoud; vervaardiging of gebruik van een wapens; bevorderen van haatzaaien; opzettelijk misleiden, bedriegen, vernederen of schaden van een persoon of entiteit; of discrimineren op basis van afkomst, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, handicap of leeftijd. De moderators van de Academie van Ikonderneemhet B.V. kunnen naar eigen goeddunken bepalen wat zij aanstootgevend of ongepast vinden en op basis daarvan het de cursus verwijderen en de trainer uitsluiten.
 12. Tijdens het doceren van een cursus of het aanbieden van studiemateriaal mag de trainer geen ongepaste, beledigende, racistische, haatdragende, seksistische, pornografische, valse, misleidende, onjuiste, inbreuk makende, lasterlijke of smadelijke inhoud of informatie verstrekken, uitzenden of verspreiden.
 13. Trainer is als enige verantwoordelijk voor de content die geüpload, verzonden of geplaatst wordt op het platform of die gebruikt, aangeboden of verspreid wordt door middel van het onderwijzen van de cursussen.
 14. De Academie van Ikonderneemhet B.V. mag de geplaatste materialen (informatie, afbeeldingen, aangeleverd materiaal) gebruiken in de promotie van zowel De Academie van Ikonderneemhet B.V. als de unieke cursus. De Academie van Ikonderneemhet B.V. behoudt zich het recht voor om incidentele actiekortingen te doen op de prijzen van de trainingen.
 15. Bij nalatigheid van de trainer om een deugdelijke cursus te verzorgen zal de trainer door De Academie van Ikonderneemhet B.V. worden uitgesloten van de mogelijkheid om cursussen via De Academie van Ikonderneemhet B.V. aan te bieden.
 16. De Academie van Ikonderneemhet B.V. behoudt zich het recht om de cursus niet te plaatsen of de cursus uit het systeem te verwijderen indien deze niet voldoet aan onze kwaliteitseisen. De trainer zal hier tijdig van op de hoogte worden gesteld en krijgt eerst de mogelijkheid om de cursus aan te passen naar de kwaliteitseisen van de Academie van Ikonderneemhet B.V.
 17. De Academie van Ikonderneemhet B.V. betaalt 60% van het nettobedrag minus toepasselijke inhoudingen zoals restituties of toegepaste actiekorting. Het nettobedrag betreft 60% van het bedrag dat de Academie van Ikonderneemhet B.V. daadwerkelijk ontvangt van de cursist, minus transactiebelastingen, zoals BTW.
 18. In Nederland gevestigde zakelijke trainers ontvangen het bedrag plus 21% BTW mits een correct BTW-nummer is opgegeven. Indien geen BTW-nummer is opgegeven worden zakelijke trainers beschouwd als particuliere trainers. Zakelijke trainers dienen de BTW zelf op te geven bij de aangifte omzetbelasting.
 19. De Academie van Ikonderneemhet B.V. maakt namens, en voor rekening van, de trainer de nota of factuur op. Indien de trainer het niet eens is met de factuur dient dit binnen 14 dagen aangegeven worden. Na de termijn van 14 dagen wordt de periode afgesloten en is de factuur definitief. Indien de trainer BTW mag heffen dient de trainer dit via zijn of haar account aan te geven, samen met een geldig BTW-nummer. De trainer is daarbij zelf verantwoordelijk voor de correcte afdracht van BTW en andere belastingen.
 1. Een online cursus wordt na ontvangst van het cursusgeld door De Academie van Ikonderneemhet B.V. opengesteld voor de cursist.
 2. De Academie van Ikonderneemhet B.V. hanteert een vast betaalmoment, op of rond de eerste van de maand. De Academie van Ikonderneemhet B.V. betaalt op dat moment het cursusgeld uit van alle cursussen die vóór de 1e van de maand ervoor zijn aangekocht (na aftrek van de aan De Academie van Ikonderneemhet B.V. verschuldigde vergoeding) op de bij De Academie van Ikonderneemhet B.V. bekende bankrekening.
 3. De Academie van Ikonderneemhet B.V. verricht alle betalingen aan trainers in euro’s, ongeacht in welke valuta de transactie plaatsvond.
 4. De aansprakelijkheid van de Academie van Ikonderneemhet B.V. jegens de trainer is beperkt tot het bedrag dat door de Academie van Ikonderneemhet B.V. betaald is in de laatste drie maanden.
 5. Een online cursus dient gedurende minimaal 6 maanden beschikbaar te zijn voor cursisten. Indien de trainer een verzoek tot verwijdering van de cursus indient blijft de inhoud voor een periode van 12 maanden beschikbaar voor bestaande cursisten. Tijdens deze periode is de cursus niet meer aan te schaffen voor nieuwe cursisten.
 6. Het gebruik van referral links, affiliate links, of andere links waarmee geld verdiend wordt op andere platformen, websites of partijen, is binnen de website van de Academie van Ikonderneemhet B.V. (en in de geplaatste cursussen en content) niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de Academie van Ikonderneemhet B.V..
 7. Promotielinks naar eigen cursussen van de trainer zijn niet toegestaan op de website van De Academie van Ikonderneemhet B.V., noch in de geplaatste cursussen en content. Indien een trainer dergelijke links gebruikt op de website van de Academie van Ikonderneemhet B.V., heeft de Academie van Ikonderneemhet B.V. het recht om alle door de trainer verwezen cursisten af te wijzen als zijnde promotie van de trainer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
© 2024 Ikonderneemhet BV - Powered by Maatos